Fellows

Vikas Satho, Hisar (Haryana)

Narbada, Kota (Rajasthan)

Atish Chara, Ahmedabad (Gujarat)

Ravi, Hisar (Haryana)

Rohatas, Fatiyabad (Haryana)

Vijay Kumar, New Delhi